Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat wij u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ op te geven op school. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig doorgeeft aan school, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Wij weten ook graag uw ziektekostengegevens. Jaarlijks vragen wij alle ouders persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen door te geven.

Ouders actief

Bij een aantal schoolactiviteiten wordt ouders gevraagd deze te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het jaarlijkse schoolfeest, het schoolreisje. Ook kunnen ouders een rol hebben bij de zogenaamde ‘luizencontrole’ en doen we zo nodig een beroep op ouders voor kleine kluswerkzaamheden.Wilt u als ouders een bijdrage leveren aan de school? Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • De tuingroep die het plein en de tuin helpt onderhouden.
  • De versierders die de school (nog) mooier maken en ook aankleden voor feestelijke thema’s zoals Sinterklaas en kerst.
  • De boekenwurmen die helpen onze schoolbibliotheek uit te breiden en te organiseren.
  • De verzorgers die bijvoorbeeld helpen om de kinderen te controleren of er luizen zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school. Hier kunt u meer informatie vinden over de vrijwillige ouderbijdrage.

Vervoer van en naar school

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, dan kunt u vervoer met een taxi of busje aanvragen bij uw gemeente. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. Leerlingen wachten bij de groepsleerkracht tot de taxi aanwezig is. De pleinwacht na schooltijd is aanwezig tot alle leerlingen zijn opgehaald.

Met vragen of klachten over het vervoer kunt u terecht bij de vervoerder. Wij kunnen hier niet in bemiddelen.

Parkeren rondom de school

Bij het halen en brengen is er veel verkeersdrukte rondom de school. Indien u uw kind komt halen en brengen met de auto verzoeken wij u, in verband met de verkeersveiligheid, uw auto te parkeren in de wijk. Rondom de school is er in de zijstraten voldoende parkeergelegenheid. Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen gebruik maken van de fietsenstalling van school.

Luizencontrole

Elke dinsdag na een schoolvakantie vindt er een luizencontrole op school plaats. In de jaarkalender vindt u meer informatie hierover.

Overblijven

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Zij nemen daarvoor hun lunch, fruit en drinken mee van huis. Daarna gaan ze buiten spelen.

De school stimuleert het eten van gezonde voeding en fruit. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over het eten en drinken tijdens de pauzes.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt er een schoolfotograaf op school. Er worden foto’s gemaakt waar leerlingen alleen op staan en waar ze met hun groep op staan.

Zieke medewerkers

Als medewerkers afwezig zijn, wordt er gezorgd voor vervanging. Meestal zetten we hiervoor een vaste vervanging in, die bekend is met de leerlingen. Als dit niet mogelijk is, worden de leerlingen verdeeld over de groepen en krijgen werk mee.

Pauzetijden en pleinwacht

’s Morgens hebben alle leerlingen 15 minuten pauze. Tussen de middag is er 45 minuten tijd om te lunchen en buiten te spelen.Tijdens de pauzes, en voor en na schooltijd houden medewerkers toezicht op het schoolplein.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

De gezonde school

Afgelopen periode heeft het school team hard gewerkt aan de presentatie van ons gezonde school beleid. Dit concept beleid is per 1 maart 24 in gegaan. Zoals eerder aangekondigd evalueren wij steeds en werken wij adaptief om het beleid zo vorm te geven dat het goed werkt op onze mooie school!

Nu wij de eerste maand draaien zien we dat het goed loopt bij de onderbouw groepen (1-3) en het voor groepen 4-8 praktisch niet haalbaar is om elke vrijdag met de leerlingen te lunchen. Dit vanwege de lestijd die hierdoor verloren gaat en omdat we niet altijd voldoende assistenten op de groep beschikbaar hebben om de leerkracht te ondersteunen in de uitvoering van de tafel dekken/brood smeren en de afwas coördineren. Wel zien we dat de leerlingen ervan genieten en het een gezellig moment is om zo met elkaar te lunch samen te smeren/eten. Wij hebben om deze reden een alternatief bedacht. De bovenbouw groepen (groep 4-8) zullen bij bijzondere dagen wel mee blijven lunchen, dit zal per keer worden aangekondigd zodat u als ouders/verzorgers de broodtrommel op deze bijzondere dagen thuis kan laten. Verder zullen wij op de studiedag morgen een evaluatie moment inplannen voor het team. Ook zullen wij leerlingen en ouders in de maand april/mei bevragen en de gezonde school/tommy tomato groentenlunch evalueren. Wij zijn blij om stappen te kunnen zetten voor gezondheid en armoedebestrijding. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor beter gefocust aan de schooltaken kunnen werken en op onze school tot ontwikkeling mogen komen. Mocht u n.a.v. deze presentatie van het beleid vragen hebben over dit concept beleid dan bent u welkom om dit met Lidewij of mijzelf te bespreken. Vanzelfsprekend kan u ook altijd via Parro of email een bericht aan ons sturen of een afspraak/terugbelverzoek maken via Linda. Alvast hartelijk dank voor het meedenken! Wij zien ernaar uit om Auris Taalplein elke dag een stukje gezonder te maken door in te zetten op bewust bewegen en bewust omgaan met gezonde voeding.

Hierbij delen wij graag de actuele versie (april 24) van het gezonde school beleid!