Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van Auris Taalplein wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen de kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar Auris Taalplein staat, wat de ambities zijn en hoe daar naar toe gewerkt wordt. De plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsondrezoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resutlaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar de school wil staan en hoe de school daar komt.

Het ervaringsonderzoek laat zien dat de medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen tevreden zijn over de school. Zo wordt er goed gescoord op (sociale) veiligheid en het contact tussen de ouders en school. De school levert een goede bijdrage aan talige en/of sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ten opzichte van vorig onderzoek zijn de medewerkers en specialisten positiever over het formuleren van doelen samen met ouders. Dit kwam als actiepunt naar voren tijdens het vorige onderzoek. Een ander actiepunt van vorig onderzoek was de actieve houding van leerlingen in de klas. Ook dit is verbeterd door hier binnen het team aandachtspunten voor op te stellen.

Dit onderzoek (2019) heeft voor Auris Taalplein weer een aantal actiepunten opgeleverd:

  • Trainingssessie OPP voor medewerkers organiseren.
  • Doelen in het OPP zodanig opstellen zodat duidelijk wordt wanneer terugplaatsing mogelijk is.
  • Vergroten van wederkerigheid in de communicatie tussen ouders en de school door overstap naar een ander communicatiesysteem.

Auris Taalplein streeft naar een algehele tevredenheid onder alle groepen (leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers en specialisten) van minimaal een 8,0. De afgelopen jaren is voor alle groepen aan deze norm voldaan.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

Uit de resultaten  blijkt dat de leerlingen van onze school zich veilig voelen. Het gevoel van (sociale) veiligheid van de bovenbouw laat zelfs nog een kleine verbetering zien.

Voor Auris Taalplein is veiligheid een essentieel onderdeel voor het goed kunnen functioneren van de school. Dit geldt zowel voor sociale veiligheid als voor fysieke en psychische veiligheid. Vanuit Vreedzame school wordt ook de veiligheidsthermometer daarvoor nog ingezet als meetinstrument. Met de metingen uit beide instrumenten in handen worden direct acties ingezet indien die noodzakelijk zijn. Zo is er in eerdere jaren naar aanleiding van de signalen extra onderwijsassistentie ingezet in een specifieke groep en is gewerkt met de oplossingsgerichte pestaanpak. Deze interventies hebben positief resultaat gehad.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

In schooljaar 2018-2019 zijn 20 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 20 leerlingen is 80% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar gehaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

De einduitstroom van 2018-2019 bestaat uit 9 leerlingen. Hiervan is net zoals vorig de meerderheid naar het vmbo bbl/kbl uitgestroomd. De school streeft er naar dat minstens 60% van de eindschoolverlaters verder gaat op het vmbo of hoger. Dat streven is net zoals vorig jaar behaald met 67%.

Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In schooljaar 2018-2019 is 86% van de leerlingen uitgestroomd zoals in het uitstroomperspectief twee jaar eerder is voorspeld. Vorig jaar ging het om 96%. Het streven is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief zoals eerder voorspeld.

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 96% van de leerlingen (25) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 4% van de leerlingen (1) onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is ook dit jaar weer gehaald.

SCOL

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt twee maal per jaar in kaart gebracht met behulp van SCOL. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst. Dit is een vragenlijst die door de leerkracht per kind wordt ingevuld. Via deze observatielijst wordt in kaart gebracht of de kinderen prettig in de groep functioneren, hoe de relatie tussen de leerkracht en het kind en de kinderen onderling is en daarnaast hoe het gevoel van veiligheid van de kinderen ervaren wordt binnen de school en binnen de groep.

De uitkomsten van de SCOL worden besproken in de groepsbesprekingen die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2018 is Auris Taalplein voor het laatst beoordeeld en heeft toen het oordeel ‘goed’ gekregen. Auris Taalplein heeft in 2019 het predicaat Excellente School ontvangen. De jury heeft ervaren dat Auris Taalplein een speciale combinatie biedt van opbrengstgericht werken binnen een Vreedzame school.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen-wiskunde en woordenschat. De resultaten worden door de school vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris Taalplein weer.

Opvallend aan de resultaten van het leeropbrengstenonderzoek 2018 is de score voor rekenen-wiskunde. Deze score is de afgelopen jaren flink gestegen en stijgt ook boven het Auris-gemiddelde uit. Auris Taalplein heeft de afgelopen tijd dan ook veel aandacht besteed aan rekenen door extra rekentijd bij kleuters in te zetten en de inzet van groepsdoorbrekend rekenen.

Ondanks de extra inzet op spelling, blijven de resultaten op de toetsen die voor dit onderzoek gebruikt worden helaas uit. Op de methode gebonden toetsen wordt wel hoger gescoord door de inzet van Spelling Actief.

Tot slot wordt op begrijpend lezen intensiever ingezet op Nieuwsbegrip XL XL en de methode Met Woorden in de Weer om ook hierop betere resultaten te behalen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit op Auris Taalplein heeft plaatsgevonden in 2017.

Alle onderdelen zijn tijdens de interne audit met een goed beoordeeld. Enkel didactisch handelen en onderwijstijd zijn beoordeeld met een voldoende in plaats van een goed. De school bereidt de leerlingen op vreedzame en volwassen wijze op voor de toekomst.

Naar aanleiding van de interne audit zijn de laatste maatregelen genomen om vervolgens bij de inspectie het Predicaat Excellent aan te kunnen vragen. Hierover is meer te lezen onder het onderdeel ‘inspectie’.

Professionalisering

De ontwikkeling van de medewerkers van Auris Taalplein staat niet stil. Jaarlijks worden cursussen en trainingen gevolgd om kennis en vaardigheden van de medewerkers te verdiepen en verbreden. Te denken valt aan de training Denkkracht, 21e eeuwse vaardigheden, Met Woorden in de Weer, Vreedzame school en specifieke cursussen voor logopedisten en onderwijsassistenten.