Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van Auris Taalplein wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen de kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar Auris Taalplein staat, wat de ambities zijn en hoe daar naar toe gewerkt wordt. De plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de betrokkenheid van de ouders en medewerkers. Daarnaast is de school trots op de leerling participatie en deze een stem geven. De school heeft een aantal Parels op een rij gezet:

 • Burgerschap, vreedzaam, veilige leeromgeving
 • De manier waarop de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen versterkt wordt; vreedzaam, rots en water en krachttraining kleuters.
 • De manier waarop 21 eeuwse Thinking For Learning/creatief denken
 • De aandacht die er binnen de school is voor digitale vaardigheden, omgaan met social media en mediawijsheid

 

Daarnaast heeft de school verbeterpunten geformuleerd:

 • Vanuit de ouders hebben wij vernomen dat de wens is in het OPP duidelijker aan te geven wat de nieuwe informatie is na een evaluatie/ nieuw OPP.
 • Leerlijn digitale geletterdheid verder implementeren.
 • Ondanks extra inspanningen voor technisch lezen is het technisch leesniveau van groep 8 in schooljaar 21-22 laag gebleven. Voor de toekomst willen wij vanuit de werkgroep lezen nog meer aandacht richten op taal.

 

We gaan inzetten op het taalbad van Auris Taalplein door: lees onderwijs blijvend aandacht te geven, door het leesplezier te verhogen en de voorkennis van de kinderen te vergroten door de wereld binnen de school te halen. Daarnaast nemen we de wens van ouders voor een duidelijker zichtbare toevoegingen mee in het opstellen van de nieuwe OPP’s, evaluaties en handelingsplannen. Tot slot krijgt de leerlijn digitale geletterdheid in het nieuwe schooljaar aandacht en de implementatie hiervan wordt geborgd in het schoolplan voor de komende vier jaar.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,5.

 

Een mooi cijfer! Maar er zijn altijd aandachtspunten waaraan we kunnen werken met elkaar. Sommige leerlingen geven aan het spannend te vinden op het schoolplein of binnen in de gang. Daar gaan we extra aandacht aan besteden met elkaar, passend binnen ons beleid Vreedzame School.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 18 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 9 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 100% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is, net als vorige jaren, ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 9 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste gedeelte van de leerlingen is uitgestroomd naar praktijkgericht onderwijs (67%). We streven er naar dat minstens 60% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar niet behaald (33%), we blijven ernaar streven dit doel wel te behalen.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 67% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit resultaat is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. We zien dat ondanks alle extra inspanning voor het technisch lezen, het technisch lezen niveau van deze groep laag is gebleven. Technisch lezen is een belangrijke basis voor het leren. Wij denken dat daardoor de uitstroom naar het praktijk onderwijs hoger is.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 92% van de leerlingen (13) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar behaald.

Conclusies en actiepunten

We zijn trots op dat de cijfers laten zien dat de bestendiging over drie jaar stabiel is. Dit is ook volgens de verwachtingen. De ervaring leert dat ons advies passend is voor onze leerlingen, dit is ook wat wij terug horen van het regulier onderwijs.

 

Een actie punt is om onze basis leerlijn steviger neer te zetten, waardoor er meer leerlingen kunnen uitstromen naar het VMBO. Verder willen wij daar waar mogelijk is, onze leerlingen eerder (tussentijds) laten uitstromen.

Kindbegrip

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kindbegrip. Dit is een vragenlijst die de leraar per leerling invult. We onderzoeken of de leerlingen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en de leerling en de leerlingen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat leerlingen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van Kindbegrip tweemaal per jaar met het kernteam en de orthopedagoog/intern begeleider (IB).

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

De leerresultaten van Auris Taalplein worden op schoolniveau verzameld. De gegevens leggen we naast de vastgestelde ambitie schoolstandaarden. Voor de groepen 1-2 gebruiken wij Mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

Door middel van een analyse per groep kunnen wij de resultaten bespreken. Naar aanleiding van de bespreking willen wij de volgende verbeteracties inzetten voor dit schooljaar:

-In het schooljaar 2023-2024 is Auris Taalplein begonnen met de methodiek stichting LeerKRACHT..

We werken aan de randvoorwaarden ambitie, ritmiek en retrospective.

 

Onderdeel van deze methode is ook het lesbezoek en het maken van een gezamenlijk lesontwerp, waarmee aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen.

 

Het komend schooljaar gaan we deze methodiek uitbreiden.

Naar aanleiding van de opbrengsten bepalen we met elkaar welke ambities we gaan stellen, met als doel het verbeteren van de onderwijskwaliteit, onder meer op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Een professionele en veilige leer- en verbetercultuur is hierin een voorwaarde.

 

Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan het vergroten leeropbrengsten lezen en sociale veiligheid en communicatieve redzaamheid

Interne audits

In januari 2023 heeft bij Taalplein een interne audit plaatsgevonden. Er is gekeken naar de vier kwaliteitsgebieden uit het Waarderingskader van de Inspectie (versie augustus 2022): Onderwijsproces, Veiligheid & schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie. De uitkomst over de vier kwaliteitsgebieden was voldoende tot goed, met een aantal aandachtspunten.

 

Zo gaan we de komende tijd meer aandacht besteden aan het planmatig vastleggen van het gedifferentieerd werken in de groepen; gaan leerkrachten meer bij elkaar in de groepen kijken en blijven we aandacht hebben voor een verdere uitwerking van Burgerschap binnen ons beleid Vreedzame School.

Professionalisering

De ontwikkeling van de medewerkers van Auris Taalplein staat niet stil. Jaarlijks worden cursussen en trainingen gevolgd om kennis en vaardigheden van de medewerkers te verdiepen en verbreden. Te denken valt aan de training Denkkracht, 21e eeuwse vaardigheden, Met Woorden in de Weer, Vreedzame school en specifieke cursussen voor logopedisten en onderwijsassistenten.