Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van Auris Taalplein wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen de kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar Auris Taalplein staat, wat de ambities zijn en hoe daar naar toe gewerkt wordt. De plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de hoge beoordeling van ouders en leerlingen. De cijfers ondersteunen dat ouders de school vertrouwen. De leerlingen worden gezien. De school draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De overstap naar een nieuw communicatiesysteem heeft bijgedragen aan een betere score op het gebied van communicatie. Dit wordt nu goed beoordeeld. Alle scores rondom het OPP zijn verbeterd, dit sluit aan op de actiepunten vanuit 2019.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Afstemmen met werkgroep Parnassys over vergelijking OPP (concrete vergelijking aan welke doelen is gewerkt, wat is behaald, wat zijn de nieuwe doelen).
  • Leerlijn digitale geletterdheid uitwerken binnen de school.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van Taalplein voelen zich veilig. Een aantal zaken kunnen verbeterd worden, bijv. dat leerlingen het durven te zeggen als iets aan de hand is. Dit kan te maken hebben met nieuwe leerlingen die nog niet bekend zijn met Vreedzaam. Er is een lagere beoordeling bij leerlingen hebben het naar hun zin in de groep. Dit lijkt vooral bij één klas terug te komen, vermoedelijk een gevolg van corona. Het is goed om de afspraken over sociale media en telefoongebruik binnen het team nog een keer onder de aandacht brengen en eventueel bijstellen. Acties die de school oppakt zijn om een groepje inrichten voor nieuwe leerlingen (vanaf groep 3) voor begeleiding Vreedzaam en binnen het team huidige afspraken social media/internet bespreken en eventueel aanvullen daar waar nodig.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De jonge leerlingen van Taalplein voelen zich in hoge mate veilig op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 13 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 7 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 100% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het regulier basisonderwijs is gegaan dan vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is, net als vorig jaar, ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 6 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het (vso) vmbo bbl + kbl (50%). We streven er naar dat minstens 60% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar niet behaald (50%). Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder . Daarnaast gaat dit om dermate kleine aantallen dat een leerling al een verschil van 15% kan maken.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 100% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit resultaat is hoger dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar ruim behaald.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 85% van de leerlingen (23) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar niet behaald. Wij zetten in op een hoog niveau (opdracht van het ministerie, wat dan niet altijd gehaald wordt. Belangrijk hierbij is dat een school volledig achter de overname van een kind staat. Wij merken dat als een school al twijfels heeft, dit invloed kan hebben op hoe een kind presteer en of hij bestendigt.

Conclusies en actiepunten

  • Conclusies: We horen uit de nabelronde dat het merendeel van de kinderen enorm aan het groeien is op mooie plekken. Dit geeft aan dat we ze goed laten uitstromen.

 

  • Actiepunten: We merken dat als een school niet helemaal achter plaatsing staat, dit in de praktijk vaker leidt tot niet bestendigen. We willen kritisch zijn op hoe we scholen selecteren waar onze leerlingen naar toe gaan. Al deze leerlingen verdienen vertrouwen want daardoor gaan ze groeien en is er grotere kans op bestendiging.

SCOL

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt twee maal per jaar in kaart gebracht met behulp van SCOL. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst. Dit is een vragenlijst die door de leerkracht per kind wordt ingevuld. Via deze observatielijst wordt in kaart gebracht of de kinderen prettig in de groep functioneren, hoe de relatie tussen de leerkracht en het kind en de kinderen onderling is en daarnaast hoe het gevoel van veiligheid van de kinderen ervaren wordt binnen de school en binnen de groep.

De uitkomsten van de SCOL worden besproken in de groepsbesprekingen die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen-wiskunde en woordenschat. De resultaten worden door de school vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Opvallend aan de resultaten van het leeropbrengstenonderzoek 2018 is de score voor rekenen-wiskunde. Deze score is de afgelopen jaren flink gestegen en stijgt ook boven het Auris-gemiddelde uit. Auris Taalplein heeft de afgelopen tijd dan ook veel aandacht besteed aan rekenen door extra rekentijd bij kleuters in te zetten en de inzet van groepsdoorbrekend rekenen.

Ondanks de extra inzet op spelling, blijven de resultaten op de toetsen die voor dit onderzoek gebruikt worden helaas uit. Op de methode gebonden toetsen wordt wel hoger gescoord door de inzet van Spelling Actief.

Tot slot wordt op begrijpend lezen intensiever ingezet op Nieuwsbegrip XL XL en de methode Met Woorden in de Weer om ook hierop betere resultaten te behalen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit op Auris Taalplein heeft plaatsgevonden in 2017.

Alle onderdelen zijn tijdens de interne audit met een goed beoordeeld. Enkel didactisch handelen en onderwijstijd zijn beoordeeld met een voldoende in plaats van een goed. De school bereidt de leerlingen op vreedzame en volwassen wijze op voor de toekomst.

Naar aanleiding van de interne audit zijn de laatste maatregelen genomen om vervolgens bij de inspectie het Predicaat Excellent aan te kunnen vragen. Hierover is meer te lezen onder het onderdeel ‘inspectie’.

Professionalisering

De ontwikkeling van de medewerkers van Auris Taalplein staat niet stil. Jaarlijks worden cursussen en trainingen gevolgd om kennis en vaardigheden van de medewerkers te verdiepen en verbreden. Te denken valt aan de training Denkkracht, 21e eeuwse vaardigheden, Met Woorden in de Weer, Vreedzame school en specifieke cursussen voor logopedisten en onderwijsassistenten.