Ouders

Contactmomenten met ouders

Onze school vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met de ouders van onze leerlingen. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten. Hieronder vindt u een overzicht. Klik op een wit kader om meer te lezen. In de jaarkalender vindt u de data van deze contactmomenten.

Commissie van Leerlingzorg - her-arrangeren

Als het onderwijsarrangement van een leerling afloopt, worden ouders uitgenodigd voor een bespreking in de Commissie van Leerlingzorg (CvL) om gezamenlijk tot een standpunt te komen over een mogelijk nieuw arrangement.

Contactmomenten over de resultaten van uw kind

Drie keer per jaar zijn er gesprekken met ouders. Tijdens deze gesprekken bespreken we de ontwikkeling of de voortgang van het kind naar aanleiding van het ontwikkelingsperspectief (OPP). U kunt dan ook een afspraak maken met de logopedist van uw kind.

Contactmomenten bijzondere gelegenheden

Tussentijds worden er regelmatig contactmomenten verzorgd. Dat kan een Vreedzame ochtend zijn waarbij informatie wordt gedeeld over de Vreedzame School, maar ook een voorstelling door de kleuters voor hun ouders, of een losse middag waarop leerlingen hun klas en wat zij gemaakt of geleerd hebben aan hun ouders laten zien.

Parro

Via het internetprogramma Parro bieden we u regelmatig informatie aan. Alle communicatie met ouders loopt via Parro. Nog niet geregistreerd? Neemt u even contact op met Linda van de administratie

Meekijken bij de logopedist

In september zijn ‘Doe mee-dagen’ gepland waarop ouders/ verzorgers uitgenodigd worden mee te doen bij een logopedische behandeling van uw kind. Voor ouders/ verzorgers van de leerlingen die later in het jaar instromen op Auris Taalplein zijn deze dagen gepland in april. Wilt u op een ander moment meekijken bij de logopedie van uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de logopedist.

Overige informatiebijeenkomsten

Ook voor het schoolkamp is er een speciale ouderbijeenkomst. Aangezien het schoolkamp al in het begin van het schooljaar plaatsvindt, is de bijeenkomst gepland aan het eind van het schooljaar. Hierdoor kunnen ouders en kinderen zich vast voorbereiden op het kamp. We eindigen het schooljaar voor de eindschoolverlaters met een musical. De ouders van de leerlingen die meedoen, worden uitgenodigd.

Nieuwsbrief per groep

Wanneer uw kind in groep 1 of 2 zit, ontvangt u dagelijks informatie over de lesstof en gebeurtenissen in de groep via Schoudercom.

Als u kind in groep 3  zit, ontvangt u twee keer per week een nieuwsbrief over de lesstof via Schoudercom. Deze nieuwsbrieven zijn voor alle leerlingen hetzelfde. U leest erin wat het kind op school beleefd heeft.

Nieuwsbrief Auris Taalplein

Iedere vierde donderdag van de maand ontvangt u via Schoudercom de nieuwsbrief van Auris Taalplein met informatie voor alle groepen.

Themabijeenkomst TOS of gehoorproblemen

De afdeling gezinsgerichte behandeling van Auris Zorg regio West verzorgt regelmatig thema bijeenkomsten voor ouders, verzorgers en betrokkenen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of kinderen met een gehoorprobleem.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau (regio West).

Wilt u meer weten over hoe de medezeggenschap bij Auris is geregeld? Klik dan op de button hieronder.

Wilt u contact met één van de leden van de MR? Stuur dan een e-mail naar auris-taalplein@auris.nl.

Meer informatie

Hulp van ouders

Wij vragen jaarlijks aan ouders om mee te helpen bij activiteiten binnen de school. Zo kennen we hulpouders voor luizencontroles, helpers voor in onze bibliotheek en ook helpen ouders mee bij het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Ook hebben er ouders zitting in de werkgroep ‘verkeer’ in verband met de verkeersveiligheid rondom de school. Verder zoeken we ouders die dit jaar helpen bij de organisatie rondom de avondvierdaagse.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 4 is het bedrag vastgesteld op €65. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: De algemene bijdrage is €40 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer. De bijdrage voor het schoolreisje €25.

Voor groep 5 tot en met groep 8 is het bedrag vastgesteld op €115. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: De algemene bijdrage is €40 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer. De bijdrage voor het schoolkamp €75.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.