Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op. In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht en de logopedist stellen voor iedere leerling een individueel handelingsplan op (IHP). Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit plan voeren wij na overleg met de ouders uit. Twee keer per schooljaar gaan we tijdens een groepsbespreking na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit ook met ouders.Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. De logopedist kan hulp vragen aan de senior logopedist. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg. In deze commissie zitten de volgende personen.

 • Teamleider.
 • LC-leerkracht
 • Intern begeleider.
 • Orthopedagoog
 • Schoolmaatschappelijk werk en schoolarts op afroep.

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Waar mogelijk worden ouders uitgenodigd voor de bespreking. In andere gevallen bespreken wij altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De leerkracht en logopedist stellen als onderdeel van het OPP het IHP op en evalueren dit regelmatig. Minstens eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met ouders. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvL het OPP opnieuw vast. De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Als een leerling ondersteuning nodig heeft die buiten ons aanbod valt, dan maken wij een leerling-specifiek ondersteuningsplan. Dit plan wordt onderdeel van het OPP.

Onderstaande onderwerpen staan in het OPP.

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroombestemming).
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt.
 • Welke extra begeleiding nodig is.

Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het OPP.

 • Leren leren.
 • Spraak/Taal.
 • Communicatieve redzaamheid.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken die vermeld staan op de leerroutekaarten.

Wilt u meer weten over leerlijnen en de methodieken die wij gebruiken? Klik dan op Leerlijnen in het menu aan de op de pagina werkwijze.